INSTAL·LACIONS

ZONA INTERIOR

600 m2 Q aigua 200 l/s Q aire 90 l/s Sistemes adquisició dades Taller

El laboratori d'hidràulica, situat a l'edifici 4J de la UPV, compta amb una superfície coberta de 600 m2 ocupats per un taller, una zona docent, una zona amb diferents canals d'assaigs, on es porten a terme les campanyes experimentals associades als projectes de recerca, i una tercera zona de models físics dedicats fonamentalment a la hidràulica urbana.

Àrea docent

La zona docent del laboratori està destinada a la realització de sessions de pràctiques corresponents a diferents titulacions de la UPV. Actualment, s'imperteixen pràctiques de laboratori a les titulacions següents:

• Grau en Enginyeria Civil
• Grau en Enginyeria d'Obres Públiques
• Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports
• Màster en Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient

Les assignatures d'aquestes titulacions que tenen relació amb el laboratori són, principalment, Hidràulica i Hidrologia, Enginyeria de Rius, Infraestructures Hidràuliques, Presses i Hidràulica Fluvial i Restauració de Rius. El laboratori disposa de capacitat suficient per a grups de 25 alumnes.

 

Àrea de recerca

A la zona interior del laboratori es troben els canals als quals es realitzen els assaigs experimentals corresponents a diferents projectes de recerca. Entre d'altres, cal destacar els següents:

• Un canal principal amb pendent variable, que recorre la nau longitudinalment des del depòsit principal d'alimentació de la zona interior. Té 20m de longitud i secció rectangular de 0.80 m d'ample per 0.50 m d'alt. Està alimentat per un equip amb capacitat de bombeig de 70 l/s i disposa d'una comporta-sobreeixidor aigua avall per establir diferents condicions de contorn. El canal disposa d'un sistema d'àleps a l'embocadura que permet la seua alimentació amb cabal variable.

• Un canal d'experimentació en fluxos multifase, amb una capacitat de bombeig de 140 l/s d'aigua i fins a 90 l/s d'aire. L'alimentació i la mescla aigua-aire es realitza a pressió. A l'entrada del canal, es realitza la transició entre flux a pressió i làmina lliure. El canal té 10 m de longitud i secció rectangular d'ample 0.30 m i 1 m de caixers. Està equipat amb limnímetres, velocímetres, Doppler, sensors de pressió ràpidament variables, un sensor de fibra òptica i equips per aplicar tècniques de processat digital d'imatges (amb mètodes de detecció de vores).

• Un canal sedimentològic per a l'estudi tridimensional de processos erosius i sedimentació en llits fluvials. Amb una àrea de treball de 4 m de llarg i 0.60 m d'ample i una capacitat de bombeig de 4 l/s, està equipat amb limnímetres digitals, portainstruments i guies al llarg i ample del canal. També s'apliquen tècniques de fotogrametria terrestre a partir d'imatges de càmeres reflex digitals per restituir les fosses de soscavació assajades.

• Un canal d'experimentació en fluxos multifase, amb una capacitat de bombeig de 3 l/s, 3 m de longitud i 0.10 m d'ample en secció rectangular. Està connectat a un compressor que permet subminsitrar diferents cabals d'aire. Disposa d'un partidor de flux aigua amunt per a una correcta transició de flux a pressió a làmina lliure.

• Un canal sedimentològic de 2.5 m de longitud i 6.4 cm d'ample, amb una capacitat de bombeig d'1 l/s, per a la simulació de processos de soscavació en estructures inserides a llits fluvials.

Els canals estan instrumentats amb sensors de presió, fibra òptica, velocímetres Doppler, limnímetres analògics i digitals i càmeres fotogràfiques i de vídeo.

 

Zona de models físics

A la zona interior del laboratori, existeix un espai disponible per a la realització de models físics a escala de petites dimensions, com són els corresponents a estructures al camp de la hidràulica urbana. Aquestos models estan connectats a l'equip de bombeig de la zona interior i el retorn està connectat al depòsit subterrani del laboratori, conformant un circuit hidràulic tancat. Actualment, està operatiu el model físic a escala 1/20 de part del Col·lector Sud de la ciutat de València.

 

A la zona interior del laboratori es troba també el taller, on es disposa de màquines i ferramentes necessàries per a la construcció i mecanitzat de les peces i elements que conformen els models a escala. A més, també es troben, a la planta superior, els despatxos dels investigadors i tècnics de laboratori. A banda de comptar amb equips informàtics i programari específic amb el qual portar a terme simulacions numèriques, els despatxos disposen d'espai i projector per realitzar la funció de sala de reunions.


 

ZONA EXTERIOR

1000 m2 Q aigua 200 l/s Sistemes adquisició dades

La zona exterior del laboratori té una superfície útil d'aproximadament 1000 m2, està connectada amb un equip de bombeig amb capacitat de fins a 200 l/s i disposa d'una xarxa de canals per retornar el cabal bombejat al depòsit subterrani, de manera que cada model funciona amb un circuit hidràulic tancat. En aquesta zona es troben els models de majors dimensions, corresponents a presses i canalitzacions.Models físics de presses i canalitzacions

Actualment, els models que es troben a la zona exterior del laboratori son els següents::

• Canalització del Barranc del Mandor (València)
• Cua de l'Embassament d'Arenós (Castelló)
• Pressa de Terrateig sobre el Riu Vernissa (València)
• Pressa d'Oliva sobre la Rambla de la Gallinera (València)

Les característiques de cadascun d'aquestos, a més dels models realitzats anteriorment al laboratori, poden consultar-se a Projectes.

Pressa de Terrateig sobre el Riu Vernissa (València)

Canalització del Barranc del Mandor (València)

Cua de l'Embassament d'Arenós (Castelló)

Pressa d'Oliva sobre la Rambla de la Gallinera (València)